Copyright & AVG

All of the contents of this website are protected by the owners copyrights. None of it's content may be copied or reproduced without written approval from the owner.

 

 

Privacy statement

All supplied information through this website is protected by the Dutch privacy law.

We will only use your information for our own purposes and not sell them to other companies. If you have received an e-mail, print mailing or other commercial activity from us and don't want any in the future, please send us an e-mail at unsubscribe(at)yoursignonline.com and we will take you out of our database. 

 

Your Sign Online hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Your Sign Online houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; verkoop van lichtreclame en signing.

Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming indien wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen getroffen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, bijvoorbeeld bedrijfs-gegevens voor de verzending van goederen.

Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Your Sign Online zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contact gegevens:

Your Sign Online
Hasseltstraat 202
5046 LP  Tilburg
info(at)yoursignonline.com
Functionaris gegevensbescherming: Roland Schoenmakers.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Your Sign Online verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinde: Het aangaan van overeenkomsten bijvoorbeeld koop-, onderhoud- of huurcontracten. Voor bovenstaande kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam/ voorletters/tussenvoegsel contactpersoon
 • Firmanaam
 • Firma adres
 • Firma postcode
 • Firma vestigingsplaats
 • Firma provincie
 • Firma land
 • Telefoonnummer firma
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • Faxnummer firma
 • E-mailadres firma
 • E-mailadres contactpersoon
 • Website
 • Geslacht contactpersoon
 • Bankrekeningnummer firma
 • Belasting ID nummer firma

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Vervoersdiensten (o.a. UPS / TNT / Post-nl / Cargo Partners / Fedex / GLS)
 • Betalingsdiensten (o.a. ABN-AMRO Bank / KNAB Bank / Paypal / VISA)
 • Verzekeraars

 

Wij als Your Sign Online geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Bewaartermijn

Your Sign Online bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Bewaarplicht fiscaal bedraagt 7 jaar.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Closed ICT system.
 • Verwerkingsovereenkomsten

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u recht op de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken.

 

Complains

If you have any complains about how we handle your data, please contact us. When we can not get to a solid solutions, we are very sorry. You have the right to address this to the Data Protection Authority.

Do you have any questions or remarks about our privacy statement, please contact us.